Regulamin sklepu internetowego WydawnictwoCyfrowe.pl

Regulamin sklepu internetowego to badzo ważny dokument. Opisuje on działalność sklepu, określa jak wygląda proces zakupowy, informuje jak należy postąpic w przypadku rezygnacji czy zwrotów. Jednym słowem jest odpowiedzią na wszystkie kłopotliwe sytuacje.

Często regulaminy napisane są językiem, który nie jest zrozumiały dla wszystkich. Chcemy, żeby nasz regulamin był zrozumiały, dlatego skupimy się na najważniejszych elementach, ale postaramy się wyjaśnić je własnymi słowami.

 1. Kto i co?
  Sklep internetowy Wydawnictwa Cyfrowego znajduje się na stronie www.wydawnictwocyfrowe.pl. Właścicielem sklepu jest CocoLab.pl Sp. z o.o.
  ul. Królewska 65A/1, 30-081 Kraków, NIP: 6783099620. Takie dane pojawią się na fakturach (jeśli będą potrzebne) oraz w danych płatności (np. PayPal czy PayU, z których korzystamy). Każdy, kto robi zakupy w naszym sklepie, jest jego Klientem. A my, czyli Wydawnictwo Cyfrowe (CocoLab.pl Sp. z o.o., ul. Królewska 65A/1, 30-081 Kraków, NIP: 6783099620), jesteśmy Sprzedawcą. Osoba, która napisała ebooka i sprzedaje go za pośrednictwem naszego sklepu nazywana jest Autorem. W Wydawnicywie zajmujemy się wyłącznie sprzedażą produktów cyfrowych, natomiast Autorzy mogą dodawać do nich dwoje własne Dodatki (np. spotkanie, warsztat online). Więcej o tych dodatkach przeczytacie w punkcie 6 “Dodatki”.
 2. Jak robić zakupy?
  Zacznijmy od tego, że potrzebujesz jakiegoś narzędzia (może być to komputer, telefon, tablet) i dostępu do internetu. Bez tego złożenie zamówienia będzie niemożliwe. Jak już masz te dwie ważne rzeczy, dalej będzie już tylko lepiej. Wystarczy wejść na stronę wydawnictwocyfrowe.pl i zapoznać się z naszą ofertą. Żeby zrobić zakupy w sklepie nie trzeba zakładać swojego konta. Aby kupić produkt, należy go wybrać i dodać go do koszyka, poprzez kliknięcie przycisku “dodaj do koszyka”. Kiedy już będziesz zdecydowany zrobić zakupy, wystarczy wejść na swój koszyk i kolejno realizować kroki składania zamówienia (podać swój adres e-mail, dane takie jak imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, kraj, a następnie wybrać metodę płatności i zatwierdzić ją). Kiedy opłacisz zamówienie, po kilku minutach możesz sprawdzić swoją skrzynkę mailową, której adres podałeś przy składaniu zamówienia. Kupione przez produkty zostają do Ciebie wysłane właśnie na ten adres mailowy natychmiast po otrzymeniu opłaty za zamówienie. Jeśli z jakiegoś względu nie dostaniesz od nas maila z produktem do pobrania, wyślij taką informację na kontakt@wydawnictwocyfrowe.pl. Sprawdzimy co się dzieje z Twoim zamówieniem.Robiąc zakupy w sklepie możesz otrzymać fakturę VAT. Wystarczy w formularzu podsumowania zamówienia, zaznaczyć, że taka faktura jest Ci potrzebna. Wpisując dane w formularzu, podaj dane, jakie chcesz, by znalazły się na fakturze. Faktura jest generowana automatycznie. Jeśli będzie potrzebne naniesienie na danych do faktury jakieś zmiany, napisz na kontakt@wydawnictwocyfrowe.plWszystkie produkty w sklepie są plikami w formacie pdf. Upewnij się, że możesz taki format otworzyć na swoim komputerze. Jeśli nie, dostępne są darmowe programy, które umożliwią Ci otwarcie takiego pliku. Uruchomienie naszych produktów w formacie pdf nie wymaga żadnych dodatkowych opłat, a programy potrzebne do ich odtworzenia są bezpłatne.
 3. Ceny i waluty
  Ceny podane w sklepie są cenami brutto. Na stronie sklepu podane są ceny w dwóch wariantach walut – w złotówkach i Euro. Każdy klient może dowolnie zmienić rodzaj wyświetlanej waluty w sklepie, używając przycisku na górze strony, pokazującego flagi Polski (złotówki) i Unii Europejskiej (Euro).Ceny, jakie zostały przypisane do produktu, są równe we wszystkich walutach, natomiast mogą się różnić w zależności od obowiązującego kursu walut. Przelicznik, jeśli będzie potrzeby, jest wykonywany automatycznie przez pośrednika przyjmującego płatności – PayPal.
 4. Metody płatności
  W sklepie mamy dwóch pośredników płatności, którzy pozwalają Wam wygodnie zapłacić za zamówienie. Formy płatności dostępne w sklepie Wydawnictwa Cyfrowego są to formy są powszechne, bezpieczne i zajmują się przekazywaniem płatności do naszego sklepu. Dla płatności krajowych (realizowanych na terenie Polski) rekomendujemy syatem PayU, natomiast dla płatności zagranicznych (realizowanych na całym świecie w różnych walutach), PayPal.
 5. Zwroty i reklamacje
  To ważny punkt, warto się z nim dobrze zapoznać. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć produkty i treści cyfrowe wolne od wad. Pliki nie mogą być uszkodzone i muszą być możliwe do odtworzenia. W tej chwili wysyłamy jedynie pliki w formacie .pdf. Taka informacja znajduje się przy każdym produkcie. Jeśli plik z jakiegoś powodu będzie wadliwy, zajmiemy się tym natychmiast. W takich sytuacjach prosimy o kontakt mailowy: kontakt@wydawnictwocyfrowe.plWażne, byśmy sobie powiedzieli o prawie odstąpienia od umowy. Każdy klient zawiera umowę ze Sprzedawcą. Jest to Umowa Sprzedaży zawarta na odległość, której przedmiotem świadczenia jest dostarczenie treści cyfrowych. Umowę Sprzedawca zawiera z każdym Klientem po dokonaniu płatności. Potwierdzenie zawarcia takiej umowy znajduje się w mailu, który dostarcza kupiony produkt.Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeśli w sprzedaży są produkty cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym (a takimi produktami są nasze ebooki). W naszym sklepie oferujemy wyłącznie produkty cyfrowe. Jeśli z jakiegoś powodu konieczny będzie zwrot ebooka lub jego reklamacja, napiszcie maila na kontakt@wydawnictwocyfrowe.pl, jednak, co chcemy podkreślić, będziemy w pierwszej kolejności odwoływać się do zapisów obowiązującego prawa.
 6. Dodatki
  W Wydawnictwie Cyfrowym sprzedajemy wyłącznie produkty cyfrowe. Ich cena dyktowana jest jest decyzją Autora, który je napisał. Ceny poszczególnych produktów mogą się między sobą różnić ze względu na Dodatki, jakie Autor zapewnia Klientowi. Mogą to być np. warsztaty lub spotkania na żywo. Sprzedający zajmuje się wyłącznie sprzedażą produktów cyfrowych. Dodatki, jakie są tworzone przez Autora, realizowane są wyłącznie przez Autora, bez ingerencji i wsparcia Sprzedającego. Oznacza to, że kupując ebooka, do którego dodatkiem specjalnym są warsztaty online, organizacją, rezerwacjami i całym przebiegiem warsztatów zajmuje się Autor ebooka, a nie Sprzedawca. W przypadku wystąpienia problemów z realizacją Dodatku, roszczenia należy kierować wyłącznie do Autora, który jest jedynym i bezpośrednim organizatorem Dodatku. Sprzedawca może udostępnić Klientowi dane kontaktowe Autora.
 7. Dane osobowe
  Administratorem Twoich danych osobowych jest CocoLab.pl Sp. z o.o., ul. Królewska 65A/1, 30-081 Kraków, NIP: 6783099620. Będziemy używać Twoich danych do realizacji zamówienia. W każdej chwili macie dostęp do swoich danych – możecie ja usunąć lub poprawić.Przy zakupie ebooka z Dodatkami (np. warsztatami lub spotkaniem na żywo) Twoje dane (w postaci Imienia i Nazwiska oraz adresu e-mail) zostaną przekazane Autorowi, w celu skontaktowania się z Tobą i omówienia zasad dostarczenia Dodatku (np. warsztatów lub spotkania na żywo). Wyrażenie zgody na przekazanie Twoich danych jest niezbędne do realizacji Dodatku. Więcej o danych osobowych przeczytasz w naszej Polityce Prywatności.
  O każdych zmianach w regulaminie będziemy informować na naszym blogu na stronie wydawnictwocyfrowe.pl/blog
  Regulamin wchodzi w życie 4.05.2020 roku.

The terms and conditions of the online store are a very important document. It describes the activities of the shop, specifies what the purchasing process looks like, informs how to proceed in case of resignation or returns. In short, it is the answer to all troublesome situations.

Often the regulations are written in a language that is not understood by everyone. We want our regulations to be understandable, so we will focus on the most important elements, but we will try to explain them in our own words.

All questions and doubts will be settled in accordance with Polish law. 


 1. Who and what?
  The Internet shop of Wydawnictwo Cyfrowe is located at www.wydawnictwocyfrowe.pl. The shop is owned by CocoLab.pl Sp. z o.o., Krolewska 65A/1, 30-081 Krakow, NIP: 6783099620. Such data will appear on invoices (if needed) and in payment data (e.g. PayPal or PayU, which we use). Everyone who does shopping in our shop is their customer. And we, that is Wydawnictwo Cyfrowe (CocoLab.pl Sp. z o.o., ul. Królewska 65A/1, 30-081 Kraków, NIP: 6783099620), are the Seller. The person who wrote the ebook and sells it through our shop is called the Author. In Wydawnictwa we only sell digital products, while Authors can add two of their own Extras to them (e.g. meeting, online workshop). You can read more about these add-ons in section 6 „Add-ons".
 2. How to shop?
  Let’s start with the fact that you need a tool (it could be a computer, phone, tablet) and access to the Internet. Without this it will be impossible to place an order. Once you have these two important things, it will only get better. Just go to wydaw wydawcyfrowe.pl and get acquainted with our offer. To do shopping in the shop you do not need to create your account. To buy a product, you have to choose it and add it to your cart by clicking the „add to cart" button. Once you are decided to do shopping, just go to your shopping cart and follow the steps to order (enter your e-mail address, details such as name, surname, street, zip code, city, country, and then choose the payment method and approve it). Once you have paid for your order, after a few minutes you can check your e-mail box, the address of which you provided when you placed your order. Products purchased by you will be sent to this e-mail address as soon as you receive the payment for your order. If for some reason you do not receive an e-mail with the product to download, please send this information to kontakt@wydawnictwocyfrowe.pl. We will check what happens to your order and you can receive a VAT invoice when shopping in the shop. All you need to do is to indicate in the order summary form that you need such an invoice. When entering data in the form, give the data you want to be included in the invoice. The invoice is generated automatically. If you need to make any changes to the invoice data, write to kontakt@wydawnictwocyfrowe.plWszystkie. Products in the shop are pdf files. Make sure you can open this format on your computer. If not, there are free programs available that will allow you to open the file. There are no additional fees to run our products in pdf format, and the programs needed to play them are free.
 3. Prices and currencies
  The prices in the shop are gross prices. On the shop’s website prices are given in two currency variants – in PLN and Euro. Each customer can freely change the type of currency displayed in the shop, using the button at the top of the page, showing the flags of Poland (zloty) and the European Union (Euro). The prices that have been assigned to the product are equal in all currencies, but may vary depending on the applicable exchange rate. The conversion rate, if necessary, is done automatically by the intermediary accepting the payment – PayPal.
 4. Payment methods
  In the shop we have two payment intermediaries who allow you to pay for your order comfortably. The forms of payment available in the shop of Wydawnictwo Cyfrowy are common, safe and deal with transferring payments to our shop. For domestic payments (made in Poland) we recommend the PayU syat, while for foreign payments (made worldwide in different currencies), PayPal.
 5. Returns and complaints
  It’s an important point. It’s worth getting to know it well. The seller is obliged to provide products and digital content free of defects. The files cannot be damaged and must be reproducible. At the moment we are only sending files in .pdf format. This information can be found next to each product. If the file is defective for any reason, we will deal with it immediately. In such situations, please contact us by e-mail: kontakt@wydawnictwocyfrowe.plWażne to tell us about your right of withdrawal. Each client concludes a contract with the Seller. This is a Sales Agreement concluded at a distance, the subject of which is to provide digital content. The Seller concludes a contract with each Client after payment. Confirmation of the conclusion of such a contract can be found in the e-mail that delivers the purchased product. The right of withdrawal does not apply if there are digital products on sale that are not stored on a tangible medium (and our ebooks are such products). We only offer digital products in our shop. If for any reason it is necessary to return the ebook or to complain about it, please send an e-mail to kontakt@wydawnictwocyfrowe.pl, however, as we would like to point out, we will first refer to the provisions of applicable law.
 6. Extras
  At Wydawnictwo Cyfrowy we sell only digital products. Their price is dictated by the decision of the author who wrote them. Prices of particular products may vary depending on the Extras provided by the Author to the Client. These may include workshops or live meetings. The Seller deals exclusively with selling digital products. The Extras, which are created by the Author, are carried out exclusively by the Author, without the intervention and support of the Seller. This means that when buying an ebook to which the special Extras are online workshops, the organization, reservations and the entire course of the workshops are done by the author of the ebook, not the Seller. In the event of any problems with the implementation of the Extras The Seller may provide the Customer with the contact details of the Author.
 7. Personal data
  The administrator of your personal data is CocoLab.pl Sp. z o.o., ul. Królewska 65A/1, 30-081 Kraków, NIP: 6783099620. We will use your data to complete the order. At any time you have access to your data – you can delete or correct it. When you buy an ebook with Add-ons (e.g. a workshop or a live meeting) your data (in the form of Name and Surname and e-mail address) will be given to the Author in order to contact you and discuss the rules of delivering the Add-ons (e.g. a workshop or a live meeting). Your consent to the submission of your data is necessary for the implementation of the Supplement. You can read more about personal data in our Privacy Policy.
  We will inform about any changes in the regulations on our blog on the website wydawcyfrowe.pl/blog
  The regulations enter into force on 4.05.2020.